Klachtenprocedure©

1) Waar gewerkt wordt kunnen klachten ontstaan. Indien u een klacht heeft naar aanleiding van uitspraken van medewerkers, dient u ten eerste deze klacht zelf kenbaar te maken bij de medewerker. Dit om misverstanden te voorkomen die door onduidelijkheden kunnen zijn ontstaan en welke in hetzelfde gesprek vaak opgelost kunnen worden.  Met andere woorden: miscommunicatie tussen de zender en de ontvanger komt soms voor (zeker telefonisch) en kan dan ondervangen worden door samen iets te verhelderen of desgewenst met informatie aan te vullen. Eén en ander is om misbruik van de klachtenprocedure te voorkomen.

2) Wanneer de klacht desondanks volgens u nog steeds gegrond is, dan kunt u deze schriftelijk indienen, middels het klachtenformulier. Na ontvangst krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. Betrouwbaarmedium.nl zal de klacht in behandeling nemen en we zullen daarbij de Code van Ethiek, de voorwaarden en voorlichting op de site als uitgangspunt hanteren.

3) Er volgt een procedure van hoor en wederhoor. Dit gebeurt in een persoonlijk, telefonisch gesprek. Vanzelfsprekend krijgt u altijd een reactie van ons terug, binnen een termijn van 2 weken ná ontvangst van de klacht. Wordt uw klacht als gegrond beoordeeld, dan zullen wij passende maatregelen treffen. Uw privacy is gewaarborgd.

4) Alleen klachten met volledige naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden serieus in behandeling genomen. Klachten die verband houden met teleurstelling naar aanleiding van verwachtingen betreffende toekomstvragen of het moedwillig in diskrediet brengen van medewerkers door bedriegelijke uitspraken zullen op hun waarde worden beoordeeld.

5) Er zal een verschil worden gemaakt in de aard van een klacht. Er wordt ook gekeken of een klacht een incident is of als structureel  moet worden gezien. Indien de ware toedracht niet met zekerheid is te achterhalen, kan het geven van een oordeel achterwege blijven.
De klachtencomissie bestaat uit 3 personen. De klachtenregeling draagt bij aan optimalisering van de kwaliteit. Klachten worden beoordeeld op fundering en aannemelijkheid.

Wij willen iedereen er op attenderen dat iedere medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen uitspraken en advies. Zij werken allemaal op zelfstandige basis maar zijn gebonden aan de Code van Ethiek. Blijft u altijd zelf nadenken over wat goed voor u is en wat niet en maak uw eigen keuzes.
Daar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor. Betrouwbaarmedium.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gegeven advies. Wij geven ook geen schadevergoeding.
De klachtenprocedure is bedoeld om kwaliteit te handhaven en zodoende te waarborgen.
En u als klant zoveel mogelijk te beschermen tegen uitwassen in deze beroepsgroep.

klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder